• Polski
  • Deutsch

Składki członkowskie

Do Klastra zapraszamy podmioty zainteresowane celami naszego stowarzyszenia, które zawarte są w statucie. Osoby fizyczne mogą być członkami zwyczajnymi,
zaś prawne (np. samorządy, inne stowarzyszenia, placówki kultury, muzea itp.) – członkami wspierającymi.

Walne Zebranie Klastra ustaliło wysokość składek w 2022 roku:

członkowie zwyczajni – 100 zł/25 EUR

członkowie wspierający (osoby prawne w tym JST) – 1000 zł/250 EUR

Wpłaty wyłącznie na konto Klastra.